fbpx

Regulamin sklepu internetowego Moda Di Lusso

4.12.2019.

 

Wstęp

 Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.modadilusso.pl realizuje Natalia Romanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lusso Natalia Romanowska z siedzibą w Łodzi 90-340, Gołębia 6/70, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługująca się numerem NIP 7282810959 oraz REGON 365428778

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem kontakt@modadilusso.pl lub pod numerem telefonu: 794270195 (opłata według cennika właściwego operatora)

 

 • 1 Definicje

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www…., o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2019 r. poz. 123)

2) Sprzedawca – Lusso Natalia Romanowska z siedzibą w Łodzi 90-340, Gołębia 6/70, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługująca się numerem NIP 7282810959 oraz REGON 365428778

3) Klient Sklepu – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.

4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www…. za pośrednictwem którego Klient Sklepu może w szczególności składać zamówienia.

6) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towarów będących przedmiotem umowy, a także stanowiących essentialia negotti umowy sprzedaży, złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy Klienta ze sklepem.

7) Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

8) Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U z 2018 r. poz. 1025)

9) Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2019 r. poz. 134)

10) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Natalia Romanowska Moda Di Lusso (dokładna firma tak jak jest w CEIDG – dopisz) a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w celu prowadzenia sprzedaży przez Internet oraz świadczenia niezbędnych w tym zakresie usług drogą elektroniczną.

11) Dostawca – profesjonalny podmiot zajmujący się dostarczaniem przesyłek. • 2 Postanowienie wprowadzające

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.modadilusso.pl oraz zasady korzystania z usług przeznaczonych dla Klientów Sklepu.
 2. Za pośrednictwem Sklepu sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów nowych. Za pośrednictwem sklepu Kupujący może zawrzeć umowę sprzedaży towarów uwidocznionych na stronie Sklepu.
 3. Wystawienie towarów na stronie internetowej nie oznacza oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie ceny towarów podawane na stronie Sklepu są cenami brutto.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 • 3 Składanie zamówienia

 

 1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez rejestrację konta na stronie Sklepu lub bez rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 4. a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia (z uwzględnieniem rozmiaru i koloru) poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”,
 5. b) wybrać metodę wysyłki (płatna on-line lub przy odbiorze)
 6. c) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”
 7. d) wypełnić dane do wysyłki (dane odbiorcy, adres, metoda płatności)
 8. e) kliknąć „kupuję i płacę” 
 9. Złożenie zamówienia przez klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, ale jest ofertą zawarcia umowy sprzedaży składaną przez Klienta sprzedawcy.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient Sklepu otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty oraz określeniem terminu, w jakim Sprzedawca poinformuje Klienta o odrzuceniu albo przyjęciu oferty. Bezskuteczny upływ tego terminu oznacza odrzucenie oferty przez Sprzedawcę.

 

 • 3 Dostawa i płatność

 

 1. Klient ma do wyboru następujące metody dostawy towarów objętych zamówieniem:
 2. a) przesyłka za pośrednictwem kuriera

* płatna przy odbiorze – koszt przesyłki to 20 zł
* płatna przelewem za pośrednictwem bramki płatności on-line – koszt przesyłki to 15 zł

 1. b) odbiór własny z magazynu (Warecka 3 Łódź 91-202)

 

 1. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 2. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione towary:
 3. a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatności on-line
 4. b) płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki 

 

 • 4 Realizacja zamówienia

 

 1. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu zamówionych towarów do wysyłki.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą powiadomieniu Klienta o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki, tj. od chwili przekazania przygotowanego towaru dostawcy (kurierowi).
 4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od ilości zamówionych towarów i może wynosić od 1 do 4 dni roboczych.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówionych towarów do Klienta.

 

 • 5 Odstąpienie od umowy

 

 1. Postanowienia § 5 ust. 2 – 9 dotyczą wyłącznie konsumentów.
 2. Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 4. a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez oznaczony czas – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
 5. b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. Wykonanie obowiązku informacyjnego przez Sprzedawcę sprawia, że art. 29 ustawy o prawach konsumenta nie znajduje zastosowania.
 7. Konsument może odstąpić od umowy, wyłącznie składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu lub w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy” Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a Sprzedawca zachowuje prawo do potrącenia z kwoty zwrotu kwotę, jaką uzna za właściwą, o jaką obniżyła się wartość produktu.
 10. Skutkiem odstąpienia od umowy jest uznanie, że do zawarcia umowy nigdy nie doszło. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 11. Do kwestii, związanych z konsumenckim prawem odstąpienia od umowy, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 12. W przypadku, gdy drugą stroną umowy sprzedaży jest inny przedsiębiorca, Sprzedawca wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od umowy.

 

 • 6 Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizycznę lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Klient może zrealizować swoje uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez wyłącznie poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz do informowania Klienta o przebiegu rozpatrywania reklamacji oraz wyniku postępowania.
 4. Do odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 7 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 2. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 3. b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 

 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zapewnia sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Sprzedawca poinformuje Klientów o każdorazowej zmianie Regulaminu.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy (wpisz dokładną nazwę przedsiębiorstwa Twego) a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lusso Natalia Romanowska prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Lusso Natalia Romanowska
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.